Wojciech

Wojciech

URL strony:

Zapytanie ofertowe-elektronarzędzia

Dział: Realizacje Siedliska

……………………………..

(pieczęć zamawiającego)

Rzeszów, dnia 15.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie niżej opisanego zamówienia:

1. Zamawiający: Spółdzielnia Socjalna Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń i narzędzi spełniających minimalne parametry podane poniżej / Usługa/ Roboty budowlane1

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm,

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Pilarka Tarczowa Festool TS 75 RQ Plus

moc: 1600 W

średnica Tarczy 210 mm

głębokość ciecia 75 mm

 1. Pilarka Tarczowa Festool HK 55 EBQ Plus

moc: 1200 W

głębokość ciecia 55 mm

średnica tarczy 160 mm

 1. Pilarka Mieczowa Festool SSU 200 EB Plus

moc: 1600 W

głębokość ciecia 200 mm

kąt ciecia 60 st.

 1. Frezarka Bosch GKK 600 Professional

moc 600 W,

prędkość obrotowa 33 000 min-1

system montażu narzędzi 6,8 mm

 1. Ukośnica przesuwna Festool Kapex KS 120 EB Set

moc 1600 W

średnica tarczy 260 mm gł.

Średnica ciecia 305/88 mm

 1. Dłutownica CM 150/28x40x150a

moc 2000W

ciężar 8,5 kg

głębokość bruzdowania 100/150 mm

 1. System prowadzący do dłutownicy GK 145

ciężar 4,8 kg

prowadnica boczna regulowana 5-150 mm

głębokość bruzdowania frezem 150 -145 mm

 1. Pilarka Stołowa Festool CMS TS 55 R set

moc 1200 W

wysokość ciecia 51 mm

średnica tarczy 160 mm

 1. Gwoździarka Dwalt dcn690m2k

napięcie 18 v śr. Gwoździa 2,8-3,3 mm

dł. gwoździa 50-90 mm

 1. Zaginarka Sorex ZRS 2360/1 mm plus osprzęt

wysokość 1m

długość 2,65 m

szerokość 66 cm

 1. Szablon Kominowy Sorex

długość 1750 mm

wysokość 1280 mm

szerokość robocza 1300 mm

 1. Szlifierka mimośrodowa festool ETSEC 125/3 EQ

moc 400w

prędkość obrotowa 6-10 tys.

suw szlifujący 3 mm

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Zestaw narzędzi ręcznych dla dekarzy

nożyce, zaginarki, kleszcze

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Łaciarka dekarska

Urządzenie pneumatyczne, prowadzone na wózku jezdnym,

hamulec pneumatyczny

piła do przycinania łat

przycisk uruchamiający gwoździarkę

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2018 r.

4. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielnia Socjalna Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do dnia 23.01.2018 r. do godziny 900.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

3) Dopuszcza się przedstawienie załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w zapytaniu oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)

podpisującej ofertę.

5) Nazwę, adres i dane kontaktowe, adres email Wykonawcy.

6) Cenę całkowitą netto i brutto.

7) Oferta winna zawierać kosztorys.

8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Dostawa wyposażenia dla Spółdzielni Socjalnej Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski”.

6. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

Cena – maksymalnie 100 pkt

Kryteria oceny ofert punktowane są według następującego wzoru:

Cena

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________ x 100

cena badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia – w celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

9. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):

Wojciech Dec tel. 695-843-259, mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

……………………………………………….

1 niepotrzebne skreślić

 

Czytaj dalej...

Dom drewniany po częściowym remoncie

Dział: Realizacje Siedliska

Remont zakończony....( jak na razie)...:))

Chłopaki ze  Spółdzielni Socjalnej Siedlisko ostatnio wyremontowali dom drewniany z początku XX wieku . 

Wykonane zostało:

Cakłowita zmiana wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym

Odtworzenie ganku drewnianego w technologii szkielet drewniany 

Wykończono ściany szczytowe.

Na elewacje wykorzystaliśmy deskę na pióro wpust śiwerk gr 2 cm szerokośc 20 cm. 

 

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe- samochód , typu van

Dział: Realizacje Siedliska

 Zapytanie Ofertowe

Rzeszów, dnia 15.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie niżej opisanego zamówienia:

 1. Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SIEDLISKO”, ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa/ Usługa/ Roboty budowlane1

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, bezwypadkowego wolnego od wad samochodu - co najmniej sześcioosobowego, z silnikiem 1.9, może być to samochód typu van, samochód spełniający powyższe kryteria. Samochód nie może być starszy niż 15 lat.

 2. Samochód musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, wolny od wad i usterek oraz bez zastawu i obciążeń.

 3. Sprzedający musi być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.

 4. Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi norm, standardów i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych
  z zanieczyszczeniem środowiska.

 5. Pojazd zarejestrowany w Polsce powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego.

 6. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem dokumenty pojazdu konieczne do zarejestrowania pojazdu.

 7. Do momentu wydania pojazdy ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą samochodu ponosi Wykonawca.

 8. Wykonawca nie może zaoferować pojazdu, który został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w okresie 7 lat poprzedzających zakup w ramach przedmiotowej dotacji. Oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/sprzedającego.


3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.

Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – przed zawarciem umowy sprzedaży. W tym celu Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona może zostać wezwany do dostarczenia pojazdu w określone miejsce na terenie woj. podkarpackiego we wskazanym terminie.

W przypadku niedostarczenia pojazdu w wyznaczonym terminie lub stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu czy stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określnym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy , Zamawiający odstąpi od kupna pojazdu (oferta zostanie odrzucona).

4. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielnia Socjalna „SIEDLISKO” ul. Niepodległości 5,
36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do dnia 01.03.2018 r. do godziny 900.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

3) Dopuszcza się przedstawienie załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w zapytaniu oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)

podpisującej ofertę.

5) Nazwę, adres i dane kontaktowe, adres email Wykonawcy.

6) Cenę całkowitą netto i brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty, w tym koszt dostawy i podatek VAT.

7) Oferta winna zawierać kosztorys.

8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12) Wraz z ofertą należy złożyć dokumentację fotograficzną pojazdu.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Dostawa używanego, bezwypadkowego samochodu dla Spółdzielni Socjalnej „SIEDLISKO”, ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów ”.

6. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

Cena – maksymalnie 100 pkt

Kryteria oceny ofert punktowane są według następującego wzoru:

Cena

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________ x 100

cena badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia – w celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

9. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):

Wojciech Dec tel. 695 843 259, mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 niepotrzebne skreślić

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS