Realizacje Siedliska (16) Nasze dotychczasowe realizacje

Realizacje Siedliska

wyniki zapytania ofertowego elektronarzędzia

Wojciech by

Sokołów Młp, 24.01.2018

Protokół
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego (np. adres strony internetowej, wysłanie mailowe, wysłanie li­stem poleconym, faksem, odbiór osobisty)

1) www.siedlisko.net.pl

2)

3)

Zestawienie ofert, do których skierowano zaproszenia do składania ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Informacja
o spełnieniu lub nie warunków udziału w po­stępowaniu (je­śli dotyczy)

Zgodność ofer­ty z zapytaniem ofertowym

Data wpływu oferty

1.

Elektro-Metal Grzegorz Golenia

ul Kochanowskiego 88, 37-100 Łańcut NIP 8151107013

81221,14

99902,00

 spełnia/
nie spełnia
/nie dotyczy

tak/nie

18.01.2018

Ocena złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

Liczba punktów za kry­terium nr 1

Liczba punktów za kryterium nr 2

Suma punktów

1.

Elektro-Metal Grzegorz Golenia ul. Kochanowskiego 88,37-100 Łańcut NIP 8151107013

 100

 

100 

Wybrano ofertę nr: 1

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu ofertowym i jest korzystna dla Zamawiającego. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i jej treść odpowia­da treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki do protokołu:

 1. Potwierdzenie publikacji na stronie internetowej

Złożone oferty

Potwierdzenie upublicznienia wyników zamówienia

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepro­wadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po­krewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przyspo­sobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………

(podpis Zamawiającego)

zapytanie ofertowe samochód typu van

Wojciech by

……………………………..

(pieczęć zamawiającego)

Rzeszów, dnia 15.01.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie niżej opisanego zamówienia:

 1. Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SIEDLISKO”, ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa/ Usługa/ Roboty budowlane1

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, bezwypadkowego wolnego od wad samochodu - sześcioosobowego, z silnikiem 1.9, może być to samochód typu van, samochód spełniający powyższe kryteria. Samochód nie może być starszy niż 15 lat.

 2. Samochód musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, wolny od wad i usterek oraz bez zastawu i obciążeń.

 3. Sprzedający musi być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.

 4. Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi norm, standardów i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych
  z zanieczyszczeniem środowiska.

 5. Pojazd zarejestrowany w Polsce powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego.

 6. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem dokumenty pojazdu konieczne do zarejestrowania pojazdu.

 7. Do momentu wydania pojazdy ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą samochodu ponosi Wykonawca.

 8. Wykonawca nie może zaoferować pojazdu, który został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w okresie 7 lat poprzedzających zakup w ramach przedmiotowej dotacji. Oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/sprzedającego.


3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.

Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – przed zawarciem umowy sprzedaży. W tym celu Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona może zostać wezwany do dostarczenia pojazdu w określone miejsce na terenie woj. podkarpackiego we wskazanym terminie.

W przypadku niedostarczenia pojazdu w wyznaczonym terminie lub stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu czy stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określanym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy , Zamawiający odstąpi od kupna pojazdu (oferta zostanie odrzucona).

4. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielnia Socjalna „SIEDLISKO” ul. Niepodległości 5,
36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do dnia 01.03.2018 r. do godziny 900.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

3) Dopuszcza się przedstawienie załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w zapytaniu oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)

podpisującej ofertę.

5) Nazwę, adres i dane kontaktowe, adres email Wykonawcy.

6) Cenę całkowitą netto i brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty, w tym koszt dostawy i podatek VAT.

7) Oferta winna zawierać kosztorys.

8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Dostawa używanego, bezwypadkowego samochodu dla Spółdzielni Socjalnej „SIEDLISKO”, ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów ”.

6. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

Cena – maksymalnie 100 pkt

Kryteria oceny ofert punktowane są według następującego wzoru:

Cena

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________ x 100

cena badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia – w celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

9. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):

Wojciech Dec tel. 695 843 259, mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

……………………………………………….

1 niepotrzebne skreślić

Wyniki zapytania ofertowego samochód typu van

Wojciech by

Sokołów Młp, 02.03.2018

Protokół
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego (np. adres strony internetowej, wysłanie mailowe, wysłanie li­stem poleconym, faksem, odbiór osobisty)

1) www.siedlisko.net.pl

2)

3)

Zestawienie ofert, do których skierowano zaproszenia do składania ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Informacja
o spełnieniu lub nie warunków udziału w po­stępowaniu (je­śli dotyczy)

Zgodność ofer­ty z zapytaniem ofertowym

Data wpływu oferty

1.

Daniel Odrobinski

ul. Mogilska 58/42

31-546 Kraków

21 500 zł

21 500 zł

 spełnia/
nie spełnia
/nie dotyczy

tak/nie

20.01.2018 r

Ocena złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

Liczba punktów za kry­terium nr 1

Liczba punktów za kryterium nr 2

Suma punktów

1.

 Daniel Odrobinski

ul. Mogilska 58/42

31-546 Kraków

 100

 

100 

Wybrano ofertę nr: 1

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu ofertowym i jest korzystna dla Zamawiającego. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i jej treść odpowia­da treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki do protokołu:

 1. Potwierdzenie publikacji na stronie internetowej

Złożone oferty

Potwierdzenie upublicznienia wyników zamówienia

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepro­wadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po­krewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przyspo­sobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………

(podpis Zamawiającego)

Na ratunek starej chatce w malowniczym miejscu...

Wojciech by

Witam,

Ostatnio udało nam się uratować przed zniszczeniem piękny stary dom drewniany w bardzo malowniczym miejscu. Podczas oględzin okazało się, że belki podwalinowe na połowie domu są do natychmiastowej wymiany ..... Udało się... Nowa belka modrzewiowa już jest...

 

Zapytanie ofertowe- elektronarzędzia..

Wojciech by

……………………………..

(pieczęć zamawiającego)

Rzeszów, dnia 15.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie niżej opisanego zamówienia:

1. Zamawiający: Spółdzielnia Socjalna Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń i narzędzi spełniających minimalne parametry podane poniżej / Usługa/ Roboty budowlane1

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm,

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Pilarka Tarczowa Festool TS 75 RQ Plus

moc: 1600 W

średnica Tarczy 210 mm

głębokość ciecia 75 mm

 1. Pilarka Tarczowa Festool HK 55 EBQ Plus

moc: 1200 W

głębokość ciecia 55 mm

średnica tarczy 160 mm

 1. Pilarka Mieczowa Festool SSU 200 EB Plus

moc: 1600 W

głębokość ciecia 200 mm

kąt ciecia 60 st.

 1. Frezarka Bosch GKK 600 Professional

moc 600 W,

prędkość obrotowa 33 000 min-1

system montażu narzędzi 6,8 mm

 1. Ukośnica przesuwna Festool Kapex KS 120 EB Set

moc 1600 W

średnica tarczy 260 mm gł.

Średnica ciecia 305/88 mm

 1. Dłutownica CM 150/28x40x150a

moc 2000W

ciężar 8,5 kg

głębokość bruzdowania 100/150 mm

 1. System prowadzący do dłutownicy GK 145

ciężar 4,8 kg

prowadnica boczna regulowana 5-150 mm

głębokość bruzdowania frezem 150 -145 mm

 1. Pilarka Stołowa Festool CMS TS 55 R set

moc 1200 W

wysokość ciecia 51 mm

średnica tarczy 160 mm

 1. Gwoździarka Dwalt dcn690m2k

napięcie 18 v śr. Gwoździa 2,8-3,3 mm

dł. gwoździa 50-90 mm

 1. Zaginarka Sorex ZRS 2360/1 mm plus osprzęt

wysokość 1m

długość 2,65 m

szerokość 66 cm

 1. Szablon Kominowy Sorex

długość 1750 mm

wysokość 1280 mm

szerokość robocza 1300 mm

 1. Szlifierka mimośrodowa festool ETSEC 125/3 EQ

moc 400w

prędkość obrotowa 6-10 tys.

suw szlifujący 3 mm

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Zestaw narzędzi ręcznych dla dekarzy

nożyce, zaginarki, kleszcze

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Łaciarka dekarska

Urządzenie pneumatyczne, prowadzone na wózku jezdnym,

hamulec pneumatyczny

piła do przycinania łat

przycisk uruchamiający gwoździarkę

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2018 r.

4. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielnia Socjalna Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do dnia 23.01.2018 r. do godziny 900.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

3) Dopuszcza się przedstawienie załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w zapytaniu oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)

podpisującej ofertę.

5) Nazwę, adres i dane kontaktowe, adres email Wykonawcy.

6) Cenę całkowitą netto i brutto.

7) Oferta winna zawierać kosztorys.

8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Dostawa wyposażenia dla Spółdzielni Socjalnej Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski”.

6. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

Cena – maksymalnie 100 pkt

Kryteria oceny ofert punktowane są według następującego wzoru:

Cena

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________ x 100

cena badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia – w celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

9. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):

Wojciech Dec tel. 695-843-259, mail.: biuro@siedlisko.net.pl

……………………………………………….

1 niepotrzebne skreślić

Elewacja na plus

Wojciech by

Dwie warstwy wełny mineralnej montowanej na zakładkę. Taki system montażu niweluje mostki termiczne.

Deska elewacyjna- suszony świerk, strugany i szlifowany. Grubość 27 mm.

Profil- deska na zakładke.Deska impregnowana i malowana w wybranym kolorze.

Okucia blacharskie u spodu scian i wyjaktowe wykonczenie okien.

Taka elewacje wykonali ostatnio " bracia" ze spoldzielni.

Nowy fundament- stare ściany

Wojciech by

Po raz kolejny chłopaki ze spółdzielni podnieśli stare ściany domu drewnianego i wykonali od podstaw nowe fundamenty. Fundamenty zostały wykonane z bloczka betonowego o wymiarach 24x30x11 cm. Wczesniej został wykonany ręcznie wykop i ława z żelbetonu.

Drewniany domek letniskowy

Wojciech by

 

 

 

Nowy projekt letniskowego domu drewnianego czeka na swoją realizacjie. 

Przypominamy aby wybudować letniskowy dom drewniany tylk na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35 m2 . 

Proponowany przez nas domek drewniany wykonany jest z bala toczonego o średnicy 18 cm. Dach pokryty jest gontem bitumicznym. Dwa tarasy oraz balkon w znacznym stopniu zwiększają powierzchnie użytkową w ciepłe dni. 

Poddasze przeznaczone na sypialnie dostarcza dużo konfortu i przestrzenii w całym domku. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Subskrybuj to źródło RSS