Zapytanie ofertowe- elektronarzędzia..

Wojciech Napisał 

(0 głosów)

……………………………..

(pieczęć zamawiającego)

Rzeszów, dnia 15.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie niżej opisanego zamówienia:

1. Zamawiający: Spółdzielnia Socjalna Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń i narzędzi spełniających minimalne parametry podane poniżej / Usługa/ Roboty budowlane1

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm,

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Pilarka Tarczowa Festool TS 75 RQ Plus

moc: 1600 W

średnica Tarczy 210 mm

głębokość ciecia 75 mm

 1. Pilarka Tarczowa Festool HK 55 EBQ Plus

moc: 1200 W

głębokość ciecia 55 mm

średnica tarczy 160 mm

 1. Pilarka Mieczowa Festool SSU 200 EB Plus

moc: 1600 W

głębokość ciecia 200 mm

kąt ciecia 60 st.

 1. Frezarka Bosch GKK 600 Professional

moc 600 W,

prędkość obrotowa 33 000 min-1

system montażu narzędzi 6,8 mm

 1. Ukośnica przesuwna Festool Kapex KS 120 EB Set

moc 1600 W

średnica tarczy 260 mm gł.

Średnica ciecia 305/88 mm

 1. Dłutownica CM 150/28x40x150a

moc 2000W

ciężar 8,5 kg

głębokość bruzdowania 100/150 mm

 1. System prowadzący do dłutownicy GK 145

ciężar 4,8 kg

prowadnica boczna regulowana 5-150 mm

głębokość bruzdowania frezem 150 -145 mm

 1. Pilarka Stołowa Festool CMS TS 55 R set

moc 1200 W

wysokość ciecia 51 mm

średnica tarczy 160 mm

 1. Gwoździarka Dwalt dcn690m2k

napięcie 18 v śr. Gwoździa 2,8-3,3 mm

dł. gwoździa 50-90 mm

 1. Zaginarka Sorex ZRS 2360/1 mm plus osprzęt

wysokość 1m

długość 2,65 m

szerokość 66 cm

 1. Szablon Kominowy Sorex

długość 1750 mm

wysokość 1280 mm

szerokość robocza 1300 mm

 1. Szlifierka mimośrodowa festool ETSEC 125/3 EQ

moc 400w

prędkość obrotowa 6-10 tys.

suw szlifujący 3 mm

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Zestaw narzędzi ręcznych dla dekarzy

nożyce, zaginarki, kleszcze

 1. Wiertarko wkrętarka Festool PDC 18/4 Li 5.2

napięcie aku. 18 V

max moment obrotowy 40/60 Nm

pojemność akumulatora 5,2 ah

 1. Łaciarka dekarska

Urządzenie pneumatyczne, prowadzone na wózku jezdnym,

hamulec pneumatyczny

piła do przycinania łat

przycisk uruchamiający gwoździarkę

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2018 r.

4. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielnia Socjalna Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do dnia 23.01.2018 r. do godziny 900.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

3) Dopuszcza się przedstawienie załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w zapytaniu oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)

podpisującej ofertę.

5) Nazwę, adres i dane kontaktowe, adres email Wykonawcy.

6) Cenę całkowitą netto i brutto.

7) Oferta winna zawierać kosztorys.

8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Dostawa wyposażenia dla Spółdzielni Socjalnej Siedlisko, Ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski”.

6. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

Cena – maksymalnie 100 pkt

Kryteria oceny ofert punktowane są według następującego wzoru:

Cena

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________ x 100

cena badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia – w celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

9. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):

Wojciech Dec tel. 695-843-259, mail.: biuro@siedlisko.net.pl

……………………………………………….

1 niepotrzebne skreślić

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.