Wyniki zapytania ofertowego samochód typu van

Wojciech Napisał 

(2 głosów)

Sokołów Młp, 02.03.2018

Protokół
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego (np. adres strony internetowej, wysłanie mailowe, wysłanie li­stem poleconym, faksem, odbiór osobisty)

1) www.siedlisko.net.pl

2)

3)

Zestawienie ofert, do których skierowano zaproszenia do składania ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Informacja
o spełnieniu lub nie warunków udziału w po­stępowaniu (je­śli dotyczy)

Zgodność ofer­ty z zapytaniem ofertowym

Data wpływu oferty

1.

Daniel Odrobinski

ul. Mogilska 58/42

31-546 Kraków

21 500 zł

21 500 zł

 spełnia/
nie spełnia
/nie dotyczy

tak/nie

20.01.2018 r

Ocena złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

Liczba punktów za kry­terium nr 1

Liczba punktów za kryterium nr 2

Suma punktów

1.

 Daniel Odrobinski

ul. Mogilska 58/42

31-546 Kraków

 100

 

100 

Wybrano ofertę nr: 1

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu ofertowym i jest korzystna dla Zamawiającego. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i jej treść odpowia­da treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki do protokołu:

  1. Potwierdzenie publikacji na stronie internetowej

Złożone oferty

Potwierdzenie upublicznienia wyników zamówienia

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepro­wadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po­krewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przyspo­sobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………

(podpis Zamawiającego)

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.