zapytanie ofertowe samochód typu van

Wojciech Napisał 

(0 głosów)

……………………………..

(pieczęć zamawiającego)

Rzeszów, dnia 15.01.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie niżej opisanego zamówienia:

 1. Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SIEDLISKO”, ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa/ Usługa/ Roboty budowlane1

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, bezwypadkowego wolnego od wad samochodu - sześcioosobowego, z silnikiem 1.9, może być to samochód typu van, samochód spełniający powyższe kryteria. Samochód nie może być starszy niż 15 lat.

 2. Samochód musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, wolny od wad i usterek oraz bez zastawu i obciążeń.

 3. Sprzedający musi być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.

 4. Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi norm, standardów i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych
  z zanieczyszczeniem środowiska.

 5. Pojazd zarejestrowany w Polsce powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego.

 6. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem dokumenty pojazdu konieczne do zarejestrowania pojazdu.

 7. Do momentu wydania pojazdy ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą samochodu ponosi Wykonawca.

 8. Wykonawca nie może zaoferować pojazdu, który został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w okresie 7 lat poprzedzających zakup w ramach przedmiotowej dotacji. Oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/sprzedającego.


3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.

Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – przed zawarciem umowy sprzedaży. W tym celu Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona może zostać wezwany do dostarczenia pojazdu w określone miejsce na terenie woj. podkarpackiego we wskazanym terminie.

W przypadku niedostarczenia pojazdu w wyznaczonym terminie lub stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu czy stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określanym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy , Zamawiający odstąpi od kupna pojazdu (oferta zostanie odrzucona).

4. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielnia Socjalna „SIEDLISKO” ul. Niepodległości 5,
36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do dnia 01.03.2018 r. do godziny 900.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

3) Dopuszcza się przedstawienie załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w zapytaniu oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)

podpisującej ofertę.

5) Nazwę, adres i dane kontaktowe, adres email Wykonawcy.

6) Cenę całkowitą netto i brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty, w tym koszt dostawy i podatek VAT.

7) Oferta winna zawierać kosztorys.

8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Dostawa używanego, bezwypadkowego samochodu dla Spółdzielni Socjalnej „SIEDLISKO”, ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów ”.

6. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

Cena – maksymalnie 100 pkt

Kryteria oceny ofert punktowane są według następującego wzoru:

Cena

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________ x 100

cena badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia – w celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

9. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):

Wojciech Dec tel. 695 843 259, mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

……………………………………………….

1 niepotrzebne skreślić

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.